1. Įžanginis žodis

Mokykla- kaip ir žmogus. Ji atsiranda, auga, bręsta. Keičiasi mokymo programos ir net statusas. Bet tai tebūtų tik bedvasis pastatas, neturintis gyvybės, jeigu jos gyvenime pagrindinio vaidmens nevaidintų žmonės: mokyklos vadovai, mokytojai, mokiniai.

Žmogus turi gimimo liudijimą ir pasą, kurie atspindi svarbiausius jo gyvenimo etapus. Kiekviena mokykla rašo savo gyvavimo istoriją ir turi muziejų, kuriame fiksuoja tą istoriją.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos istorija dar neparašyta, o muziejus, kuriame atsispindi svarbiausi įvykiai per visus 30 mokyklos gyvavimo metų, jau įkurtas.

2. Muziejaus kūrimo etapai

2.1.Pirmasis etapas: 1982- 1987 m. m.

1982 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Šilalės 2 –oji vidurinė mokykla. Pirmąją mokyklos direktore tapo Valerija Lidienė. Istorijos mokytoja Nijolė Letukienė pradėjo rinkti medžiagą apie mokyklos statybą, jos atidarymą, pirmuosius mokytojus, mokinius, mokykloje veikusias organizacijas ir vykusius renginius. Šį darbą mokytoja Nijolė Letukienė  dirbo visą pirmąjį mokyklos gyvavimo penkmetį. Ji buvo sudariusi šio laikotarpio metraštį ir įkūrusi mokyklos istorijos kampelį, kuriame eksponavo savo surinktą medžiagą.

1987 m. mokyklos kraštotyrininkams pradėjo vadovauti kitas žmogus. Tada nutrūko mokyklos metraščio rašymas. Renginių aprašymus ir jų nuotraukas kaupė tik atskiri mokytojai.

2.2.Antrasis etapas: 2002 - 2011 m.m.

2002 m. spalio 1 d. mokyklos direktoriumi tampa Arūnas Aleksandravičius. Ruošiantis mokyklos įkūrimo dvidešimtmečiui, vėl atgimė mintis įkurti mokyklos muziejų. Svarbiausias darbas – direktoriaus iniciatyva įkurta nuotraukų galerija, kur eksponuojamos buvusių mokyklos direktorių, buvusių mokyklos mokinių – dabar mokyklos mokytojų, mokyklos mokinių prezidentų nuotraukos ir visų mokyklą baigusių 30 abiturientų laidų vinjetės.

2.3.Trečiasis etapas: 2011 – 2012 m.m.

Ruošiantis mokyklos įkūrimo 30- mečiui, buvo sudarytas pasiruošimo planas. Pagrindinis tikslas – įkurti mokyklos muziejų. Buvo paskirtos patalpos muziejui ir numatyti konkretūs darbai.

Socialinių mokslų metodinė grupė surinko ir susistemino medžiagą už 1982 – 1986 m.m.

Matematikos ir informatikos metodinė grupė pristatė II mokyklos veiklos penkmetį, t. y.  1987 – 1991 m.m.

Užsienio kalbų metodinė grupė buvo atsakinga už III penkmečio 1992 – 1996 m.m. pristatymą.

Lietuvių kalbos metodinė grupė kaupė medžiagą apie IV penkmečio 1997 – 2001 m.m. svarbiausius įvykius.

Technologijų ir menų metodinė grupė pristatė V penkmetį, t. y. 2002 – 2006 m.m.

Gamtos mokslų metodinė grupė surinko medžiagą už VI penkmečio 2007 – 2012 m.m.

2012-04-20 švenčiant mokyklos 30-metį buvo atidarytas mokyklos muziejus.

Jo ekspoziciją ruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Vaičikauskienė,  mokytoja Nijolė Letukienė, Virginija Grigalavičienė,  Regina Kelpšienė,  Angelė Auškalnienė,  Rita Cinovaitė,  Lineta Dargienė.

3. Muziejaus struktūra

3.1. Mokyklos muziejaus patalpose (III aukštas) veikia nuolatinė paroda.

3.2. II mokyklos aukšte įkurta nuotraukų ir abiturientų vinječių galerija.

3.3. II mokyklos aukšte atkurta buvusių mokyklos kaimo filialų klasės.